GDPR


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty či zájemci o produkty a služby spolupracujících subjektů.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů právně závazných předpisů České republiky a dle Nařízení EU 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné v rámci celé EU od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

II. Správce osobních údajů:

Jan Malý, IČO: 05707838, se sídlem Víska 1202, Předklášteří, 666 02

kontaktní e-mail: info@centrum-domen.eu

(dále jen "Správce")

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním formuláře na webových stránkách www.centrum-domen.eu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s plněním ze smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje či při samotném prodeji nebo koupi doménového jména), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, Instagram direct). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích a dalších webech (např. Facebook, Instagram, Bazos.cz, Webtrh.cz)

Osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo (pouze tam, kde to právní předpisy vyžadují), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: (Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo (pouze tam, kde to právní předpisy vyžadují), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy

uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava Smlouvy o prodeji doménového jména a nebo Smlouva o zprostředkování prodeje doménového jména. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou na dálku pomocí elektronických komunikačních prostředků, tedy na základě úhrady, na email zaslané, proforma faktury na koupi doménového jména. V případě úhrady předpokládáme, že jste seznámeni s těmito zásadami. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon"), pakliže jsou naplněny zákonné předpoklady (zejména hodnota a součet hodnot transakce). Zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. - Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Tímto se rozumí přímé kontaktování (telefonicky/emailem) obchodních společností, osob samostatně výdělečně činných a jiných (tedy osob, které nejsou spotřebiteli), jež provozují některou z podnikatelských činností (jako příklad uvádíme: restaurace, prodejní stánky, prodejny zboží, řemeslné služby, ...) za účelem nabídky koupě domény, která může být relevantní vzhledem k činnosti osloveného subjektu. K tomuto souhlas subjektu nepotřebujeme. neboť se jedná o oprávněný zájem.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Údaje, proto jejichž zpracování bychom potřebovali Váš souhlas nezpracováváme.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které

jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující obchodní zástupce, advokátní kancelář(e) poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Aktuální seznam zpracovatelů:

-  obchodní zástupci - jejich aktuální seznam není možné z technických důvodů aktualizovat, proto Vám budou informace o těchto zpracovatelích poskytnuty na vyžádání (osobně, telefonicky, emailem)

- Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat)

- Webnode AG

VI. Uchovávání údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků

výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme prostorách zabezpečené kanceláře, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, kamerový system, elektronické zabezpečení, osobní dohled provozovatele či obchodních zástupců). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na v tomto dokumentu uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

VII. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@centrum-domen.eu Aktuální znění tohoto dokumentu je uvedeno na webu www.centrum- domen.eu Toto znění je účinné od 1.10.2018 

Provozovatelem webových stránek je Jan Malý, IČ: 05707838. Všechna práva vyhrazena. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!